Klasa System.Console w C# .NET 4.0 – podstawowa obsługa konsoli w trybie tekstowym

Klasa System.Console umożliwia dzięki swoim metodom i atrybutom obsługę aplikacji w trybie tekstowym za pomocą konsoli znakowej.

Manipulacja konsolą

Console.BackgroundColor
Umożliwia odczytanie oraz ustawienie koloru tła czcionki dla konsoli. Atrybut może przyjąć dowolną wartość z enumeracji Console.ConsoleColor.

Console.ForegroundColor
Umożliwia odczytanie oraz ustawienie koloru czcionki dla konsoli. Atrybut może przyjąć dowolną wartość z enumeracji Console.ConsoleColor.

Console.BufferHeight
Console.BufferWidth
Console.SetBufferSize(/*…*/)
Umożliwiają odczytanie oraz ustawienie wysokości i szerokości buforu konsoli. Bufor konsoli to obszar konsoli, po którym można się poruszać za pomocą suwaków.

Console.Title
Umożliwia odczytanie oraz ustawienie tytułu okna konsoli.

Console.WindowHeight
Console.WindowWidth
Console.SetWindowSize(/*…*/)
Umożliwiają odczytanie oraz ustawienie wysokości i szerokości okna konsoli widocznego na ekranie.

Console.WindowLeft
Console.WindowTop
Console.SetWindowPosition(/*..*/)
Umożliwiają odczytanie oraz ustawienie pozycji okna na buforze, tj. pozycji suwaków okna.

Console.Clear()
Metoda ta czyści konsolę ze wszystkich znaków, nadając przy tym każdemu polu kolor aktualnie wpisany w Console.BackgroundColor.

Console.CapsLock
Console.NumberLock
Atrybuty te umożliwiają pozyskanie informacji o stanie przycisków CapsLock oraz NumLock.

Console.CursorLeft
Console.CursorTop
Console.SetCursorPosition(/*…*/)
Umożliwiają odczytanie oraz ustawienie pozycji kursora na konsoli.

Console.CursorSize
Umożliwiają odczytanie oraz ustawienie rozmiaru kursora względem komórki znakowej w procentach.

Console.CursorVisible
Umożliwiają odczytanie oraz ustawienie informacji o tym, czy kursor jest widoczny na ekranie konsoli.

Console.MoveBufferArea(/*…*/)
Metoda ta umożliwia przeniesienie zawartości obszaru konsoli do innego obszaru.

Przepływ tekstu

Console.Write(/*…*/)
Metoda ta umożliwia wydruk tekstu na ekranie bez znaku nowej linii na końcu.

Console.WriteLine(/*…*/)
Metoda ta umożliwia wydruk tekstu na ekranie wraz ze znakiem nowej linii na końcu.

Console.ReadLine()
Metoda ta zwraca kolejną linię tekstu (zakończoną znakiem nowej linii) z bufora tekstowego konsoli. Jeżeli bufor jest pusty, to konsola zostaje przełączona w tryb wprowadzania tekstu, aż do naciśnięcia klawisza Enter.

Console.Read()
Metoda ta zwraca kolejny pojedynczy znak tekstu z bufora tekstowego konsoli pozostawiając resztę tekstu w buforze. Jeżeli bufor jest pusty, to konsola zostaje przełączona w tryb wprowadzania tekstu,aż do naciśnięcia klawisza Enter. Nawet gdy wprowadzimy pojedynczy znak zatwierdzony klawiszem Enter to w buforze pozostaje znak nowej linii.

Console.ReadKey()
Metoda ta czeka na naciśniecie przez użytkownika klawisza. Nie pobiera natomiast znaku z bufora tekstowego konsoli. Opcjonalnie można przekazać do tej metody parametr typu bool informujący, czy znak ma się pojawić na konsoli.