Klasa System.Environment w C# .NET 4.0 – pobieranie zmiennych środowiskowych

Klasa System.Environment umożliwia dzięki swoim metodom i atrybutom uzyskanie cennych informacji na temat systemu operacyjnego, sprzętu i całego środowiska, na którym wykonywana jest aplikacja.

Environment.CommandLine
Zawiera pełną ścieżkę do pliku wykonywalnego wraz z przekazanymi parametrami.

Environment.CurrentDirectory
Zawiera pełną ścieżkę do folderu, w którym znajduje się plik wykonywalny.

Environment.ExitCode
Zawiera oraz umożliwia ustawienie kodu wyjścia przekazywanego do systemu przy wyjściu z aplikacji. Nawet gdy nie robimy tego jawnie poprzez return.

Environment.GetCommandLineArgs()
Metoda zwraca tablicę zawierającą ścieżkę do pliku wykonywalnego, a dalej kolejne przekazane do programu poprzez linię poleceń parametry.

Environment.GetEnvironmentVariables()
Metoda zwraca słownik zawierający wszystkie środowiskowe zmienne systemowe aktualne dla aplikacji.

Environment.GetEnvironmentVariable(string nazwa)
Metoda zwraca wartość zmiennej systemowej o nazwie nazwa.

Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder folder)
Metoda zwraca ścieżkę do jednego ze specjalnych folderów systemowych. Folder o który nam chodzi jest przkazywana za pomocą enumeracji Environment.SpecialFolder zawierającej listę tych folderów.

Environment.GetLogicalDrives()
Metoda zwraca tablicę stringów zawierająca litery wszystkich napędów dostępnych w systemie.

Environment.Is64BitOperatingSystem
Zawiera informacje, czy system operacyjny jest 64-bitowy.

Environment.Is64BitProcess
Zawiera informacje, czy proces jest procesem 64-bitowym.

Environment.MachineName
Zawiera nazwę komputera (NetBIOS).

Environment.NewLine
Zawiera znak nowej lini aktualny dla środowiska.

Environment.OSVersion
Zawiera informacje o wersji systemu operacyjnego.

Environment.ProcessorCount
Zawiera liczbę procesorów (rdzeni) w systemie.

Environment.TickCount
Zawiera liczbę milisekund, które upłynęły od startu systemu.

Environment.UserDomainName
Zawiera nazwę domenową.

Environment.UserName
Zawiera nazwę użytkownika.

Environment.Version
Zawiera wersję środowiska .NET.