Wzorce programistyczne – Fabryka abstrakcyjna (Abstract Factory) w C++ i PHP

Wzorzec programistyczny typu Abstract Factory jest jednym ze wzorców służących do tworzenia obiektów. Jest to rozszerzony przypadek innego wzorca programistycznego – klasycznej Fabryki. W klasycznym wzorcu typu Fabryka, klasa fabrykująca posiadała metody, które tworzyły instancje obiektów. Możliwe było dziedziczenie z takowej Fabryki w celu nadpisywania odpowiednich metod i tym samym zmienianie poszczególnych sposobów kreacji. W przypadku Fabryki Abstrakcyjnej posuwamy się o jeden krok wyżej. Mamy kilka Fabryk udostępniających ten sam interface i w zależności od okoliczności, powołujemy do życia inną Fabrykę służącą użytkownikowi do kreacji obiektów. Użytkownik jest odseparowany i nie informowany o faktycznych typach obiektów, a jedynie posługuje się wspólnym interfacem.

Przykład w PHP

Pierwszy przykład tego wzorca będzie zaprezentowany za pomocą PHP. W przykładzie będzie chodzić o to, iż Fabryka automatycznie będzie sprawdzać, czy zapytanie HTTP mają być dokonywane poprzez cURL, czy poprzez fopen.

Najpierw zdefiniujemy prosty interface opisujący implementowane funkcjonalności.

interface Request{
 public function getFrom($url);
}

Teraz zdefiniujemy pierwszą klasę, która będzie odpowiadać zapytaniu za pomocą cURL.

class curlRequest implements Request {
 public function getFrom($url) {
  $ch = curl_init($url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  $r = curl_exec($ch);
  return $r;
 }
}

Teraz zdefiniujemy drugą klasę, która będzie odpowiadać zapytaniu za pomocą fopen.

class streamRequest implements Request {
 public function getFrom($url) {
  array('http' => array(
   'method' => 'POST',
  ));
 
  $ctx = stream_context_create($params);
  $fp = fopen($url, 'rb', false, $ctx);
  $r = stream_get_contents($fp);
  return $r;
 }
}

Klasy odpowiadające za dokonywanie zapytań mamy gotowe. Teraz zastosujemy nasz wzorzec, czyli zdefiniujemy fabryki. Najpierw prosty interface, który zdefiniuje nam funkcjonalności, które ma posiadać każda fabryka.

interface requestFactory {
 public function createRequest();
}

Teraz pierwsza fabryka, która będzie tworzyć zapytanie typu cURL.

class curlFactory implements requestFactory {
  public function createRequest() {
    return new curlRequest();
  }
}

Teraz druga fabryka, która będzie tworzyć zapytanie typu fopen.

class streamFactory implements requestFactory {
  public function createRequest() {
    return new streamRequest();
  }
}

A teraz jeszcze kod, który decyduje, którą fabrykę zastosować.

class Application {
 public function getRequestFactory() {
  if (extension_loaded('curl')) {
   return new curlFactory();
  }
  else {
   return new streamFactory();
  }
 }
}

No i przykładowe wywołanie.

$a = new Application();
$b = $a->getRequestFactory();
 
$c = $b->createRequest();
 
echo $c->getFrom('http://localhost');

Przykład w C++

Teraz bardziej abstrakcyjny przykład zapisany w C++. Najpierw klasy końcowe.

class Button {
 public:
  virtual void render() = 0;
};
 
class WindowsButton: public Button {
 public:
  void render() {
   cout << "Windows Button";
  }
};
 
class LinuxButton: public Button {
 public:
  void render() {
   cout << "Linux Button";
  }
};

Teraz zdefiniujemy Fabryki.

class ButtonFactory {
 public:
  virtual Button* createButton() = 0;
};
 
class WindowsFactory: public ButtonFactory {
 public:
  Button* createButton() {
   return new WindowsButton();
  }
};
 
class LinuxFactory: public ButtonFactory {
 public:
  Button* createButton() {
   return new LinuxButton();
  }
};

I na koniec jeszcze kod wybierający Fabrykę.

class Application {
 public:
  int system;
 
  ButtonFactory* getButtonFactory() {
   if(system == 1) return new WindowsFactory();
   else if(system == 2) return new LinuxFactory();
 }
};

A teraz przykładowe wywołanie.

int main()
{
  Application* a = new Application();
  a->system = 2;
 
  ButtonFactory* b = a->getButtonFactory();
 
  Button* c = b->createButton();
  c->render();
}