Kurs C# .NET 4.0 – cz.1 – Wprowadzenie

Niniejszy tekst jest pierwszą częścią z całej serii poświęconej programowaniu na platformę .NET 4.0 z użyciem języka C#. Nie bez przyczyny nie wspominam tu o żadnym konkretnym środowisku (np. Visual Studio), gdyż na początku posługiwać będziemy się tylko Notatnikiem i kompilatorem CSC (C Sharp Compiler).

Aby pozyskać owy kompilator musimy zainstalować .NET Framework 4.0 SDK. Kiedy instalujemy kompletne środowisko programistyczne, SDK jest instalowane wraz z nim. Kompilator znajduje się w folderze C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\, gdzie jest konkretną wersją platformy. Aby swobodnie korzystać z kompilatoraoraz innych narzędzi musimy sobie odpowiednio skonfigurować zmienną środowiskową PATH. Jeżeli mamy zainstalowane kompletne środowisko, możemy skorzystać z konsoli z prekonfigurowanymi zmiennymi środowiskowymi dostępnej pod:
Start ? All Programs ? Microsoft Visual Studio 2010 ? Visual Studio Tools ? Visual Studio 2010 Command Prompt

Kiedy już uporamy się ze wszystkimi formalnościami możemy przejść do napisania pierwszej aplikacji. W nowoutworzonym folderze, w którym będziemy trzymać pliki naszego projektu, tworzymy 2 pliki.

Pierwszy o nazwie main.cs i zawierający:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
using System;
 
class App
{
	static void Main()
	{
		Console.WriteLine("Testing...");
 
		Msg msg1 = new Msg();
		msg1.Show();
	}
}

Drugi o nazwie msg.cs i zawierający:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
using System.Windows.Forms;
 
class Msg
{
	public void Show()
	{
		MessageBox.Show("Hello...");
	}
}

Następnie kompilujemy wywołując polecenie:
csc *.cs

W efekcie otrzymamy plik main.exe, który możemy uruchomić. Teraz omówimy wszystko.

Cały program jest podzielony na 2 pliki. Oczywiście można wszystko pisać w jednym, ale aby pokazać, że można inaczej, użyłem dwóch. Komenda using służy do tego, aby powiedzieć kompilatorowi, z jakich przestrzeni nazw (w uproszczeniu – wyodrębnionych części bibliotek) dołączonych bibliotek będziemy korzystać. My żadnych bibliotek nie dołączaliśmy, ale jest pewna standardowa lista, która kompilator sam dołącza. Dla przykładu – dzięki temu że w pierwszym pliku podaliśmy using System; możemy użyć później Console.WriteLine(). Gdybyśmy nie podali tej komendy, musielibyśmy zastosować konstrukcję System.Console.WriteLine().

Cały kod jest umieszczony w klasach, gdyż C# jest w pełni obiektowy. Znana z języka C++ funkcja Main również jest metodą klasy. Jest to statyczna metoda, czyli jest dostępna bez wcześniejszego utworzenia obiektu.

Co się dzieje w kodzie. Przy uruchomieniu aplikacji, wywoływana jest metoda Main. Gdy zostanie ona wywołana, to najpierw wykonywana jest komenda

Console.WriteLine(„Testing…”);

która wypisuje podany tekst na ekranie konsoli. Dalej jest tworzony obiekt klasy Msg, która jest zdefiniowana w drugim pliku źródłowym. Po utworzeniu obiektu, wywoływana na nim jest metoda Show(), która to wywołuje komendę

MessageBox.Show(„Hello…”);

która pokazuje MessageBox na ekranie komputera z podanym tekstem.

Gdy kompilowaliśmy nie podaliśmy nazw plików źródłowych, gdyż zastosowaliśmy znak gwiazdki, który zastępuje wszystkie nazwy. W rezultacie, skompilowane zostały wszystkie pliki w danym folderze z rozszerzeniem cs.

I to tyle w części pierwszej. Zapraszam wkrótce do kolejnych części…